JAY Z – HAPPY BIRTHDAY! #HOV50

Happy Birthday to Jay Z celebrating his milestone BIG 50th birthday today Dec. 4th!